Giovanni Belini

Giovanni Belini
Giovanni Belini : Madonne à l'enfant
Commentaires

  • Anete

    cik skaistu talantu Dievs ir devis cilvçkiem - prasmi zîmçt. Ar to cilvçki, un arî Dþovanni Bellini, var iepriecinât un iedvesmot citus. Man ïoti patîk ði glezna! :)